اطلاعیه شماره 2: ورود به فرم پیش ثبت نام غیر حضوری