>> نماز اول ماه-متوسطه1

نماز اول ماه

سه شنبه یازدهم آبان مصادف شده بود با اول ماه صفر. صبحگاه صدای ذکر و مناجات همه جا را پر کرده بود، با هر نفسی عطر خوش بندگی احساس می‌شد. عده‌ای از دانش‌آموزان در متوسطه‌ی1 مشغول وضو بودند، چند نفری هم حیاط مدرسه را فرش می‌کردند، دو نفر مهرها و برگه‌های نماز را بین بچه‌ها توزیع می‌کردند. همه چیز نشان از برپایی نماز اول ماه داشت.