>> انتخابات شورای دانش آموزی-متوسطه2

انتخابات شورای دانش‌آموزی

روز دوشنبه سوم آبان روز برگزاری انتخابات شورای دانش‌آموزی بود. از روزهای قبل دیوارها و تابلوهای متوسطه‌ی دوره‌ی دوم، خبر از این واقعه می‌داد. جعبه‌های اخذ آراء آماده و تزیین شدند.

داوطلبین معرفی شدند و در صبحگاه ضمن معرفی خود، برنامه‌هایشان را اعلام کردند. روزدوشنبه پس از صرف ناهار و نمازجماعت مسئولین صندوق‌ها همراه با ناظرهایی از مسئولین مدرسه بر صندوق رأی حاضر شدند. دانش‌آموزان برگه‌های رأی را دریافت و نام فرد منتخب خود را بر روی آن ثبت کردند و در صندوق انداختند. صندوق‌ها توسط دو نفر از دانش‌آموزان و نظارت مسئولین مدرسه باز و آرا شمارش شد.