>> به مناسبت حلول ماه ربیع الاول-متوسطه1

67     67     67     67     67     67     67     67     67     67

6767676767676767

6767

به مناسبت حلول ماه ربیع الاول-متوسطه1

در اولین روز پس از  حلول ماه ربیع الاول ، روز شنبه دوازدهم آذر وقتی نمازگزاران در متوسطه1 نماز خواندند و خواستند نمازخانه را تر ک کنند با آب‌نبات چوبی و برگه‌های 100 امتیازی مواجه شدند.