>> پایان کارگاه آموزشی:«مدیریت دوران بلوغ»

کارگاه آموزشی:«مدیریت دوران بلوغ» ویژه‌ی پدران

در روزهای چهارشنبه 17 و 24 آذر 95، کارگاه آموزشی «مدیریت دوران بلوغ» با حضور آقای  رضا متقيانی-عضو هيأت علمي پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش/ پژوهشكده كودكان استثنايي- برای پدران متوسطه‌ی دوره‌ی اول برگزار شد.