>> جشن میلاد پیامبر-متوسطه1

جشن میلاد پیامبر رحمت صلی‌الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه و آله وسلم

چهارشنبه بیست و چهارم آذر قرار جشن بود اما یک هفته‌ای می‌شد که مدرسه حال و هوای جشن داشت. هفته وحدت بود و مدرسه را آذین بسته بودند، آذین بستنی همه جا رنگ و تور و بادکنک و گل بود.