>> اردوی بازار ریشه‌های خوراکی -پیش دبستان

اردوی بازار ریشه‌های خوراکی -پیش دبستان

یکی از فعالیت‌بازی‌های پیش دبستان روشنگر، شناخت ریشه‌های خوراکی و استفاده از آن‌ها در پختن غذاهایی است که که در آن‌ها از این ریشه‌ها استفاده می‌شود. در ابتدا مربی ها در چند جلسه انواع ریشه‌ها و استفاده از آن‌ها را برای بچه‌ها توضیح دادند و بعد نوبت به کار عملی رسید و مرحله شناسایی و به کارگیری.

روز 12 دی‌ماه روز اردوی خرید از  بازار میوه و تره‌بار بود. در ابتدا تقسیم...