>> جشنواره «ایران ما»-پیش دبستان

جشنواره «ایران ما»

یکی یکی پدرها  و فرزندان آمدند. هر کدام از بچه‌ها کارتی تحویل می‌گرفت و به گردن می آویخت و به هر کدام از پدرها هم یک برگ نظرخواهی تقدیم می‌شد. فقط ده نفر از بچه ها نیامدند و غایب شدند که خیلی جایشان معلوم بود. هر نوآموز میزبان پدر خود بود.  مدرسه و تزیینات کلاسشان را به پدر نشان می‌داد.  با آب و تاب برای پدر درباره کارهایشان توضیح می‌دادند و دست پدر را می‌گرفتند و به نقاط مختلف می‌بردند. آخر آن‌ها بلدِ راه بودند.

غرفه همدلی جایی بود که پدر فرزندی با هم یک اثر هنری خلق کردند که با امضای پدر به پایان رسید.