>> مدرسه ایده‌آل من-متوسطه1

مدرسه ایده‌آل من

در متوسطه دوره اول هر سال یک روز هست که دانش‌آموزان مدرسه گَردان می‌شوند. از دوهفته قبل از آن در راه‌روها خانم الهام مکتوبیان –معاون پرورشی- نقش‌های مختلف را معلوم کرده و جایگا‌ه‌ها را به دیوار می‌زند. اندک اندک دانش‌آموزان داوطلب برای نقش‌آفرینی در جایگاه‌های مختلف مدرسه ثبت نام می‌کنند و آماده اداره مدرسه می‌شوند. مسئولین اجرایی از مدیر، معاون آموزشی، معلم‌های راهنما، مهمانداران، کادر آموزشی و ... مشخص می‌شوند. آن‌ها که کلاسی به عهده‌ دارند، برای ساعت تدریسشان طرح درس می‌نویسند و همه برنامه‌‌ریزی می‌کنند تا مسئولیتی را که به‌عهده می‌گیرند به بهترین شکل انجام دهند.