>> سفر به سرزمین نور-روز چهارم

سفر به سرزمین نور-روز چهارم

 صبح دوشنبه نهم اسفند، راهی منطقه هویزه  و محل شهادت دانشجویان پیرو خط امام شدند. طلائیه، سه راه شهادت و عشق تنها نقطه تلاقي بود. هر چه می‌گذرد نمازها جور دیگری می‌شود. ناهار می‌خورند اما غذا هم مزه دیگری دارد. این خاک به چه قیمتی به ما رسیده است؟