>> کتاب تکانی به همت کتابخانه روشنگر

کتاب تکانی به همت کتابخانه روشنگر

کتابخانه‌ای‌های متوسطه در راستای فعالیت‌های خیریه ماه اسفند و سنت پسندیده خانه‌ تکانی، امسال با همکاری موسسه خیریه مهرگیتی، و با یاری همکاران، اولیا و دانش‌آموزان، طرح کتابتکانی و اهدای کتاب را اجرا کردند. در این طرح همه خانوادهها در حین خانه تکانی و گردگیر ی از کتابخانههای خانه خود، یکبار با این نگاه کتابها را وارسی میکردند که چقدر این کتاب در کتابخانه ما لازم است؟ برای آخرین بار چه زمانی این کتاب، از قفسه خارج شده؟ آخرین بار چه وقت خوانده شده؟ آیا کسی در خانه ما هست که این کتاب مورد نیاز او باشد؟ آیا بهتر نیست آن را به گروهی بدهم تا با رساندن آن به اهلش استفاده بهتری از آن بشود؟ آیا با هدیه دادن این کتاب ممکن است من هم نقشی در ترویج فرهنگ کتابخوانی جامعه خود داشته باشم؟