>> اردوی کاشان-پایه هشتم-روز دوم

اردوی تربیتی و تفریحی کاشان-پایه هشتم

روز دوم

صبح روز دوم پس از نماز، باز هم گرمای خواب تا ساعت 8:00 نگاهشان داشته بود تا صبحانه آماده شد. چشم که باز کردند، یادشان آمد که گرسنه هستند. پس از صبحانه وسایل خود را جمع کردند و بار سفر بستند. اتاق‌ها را تمیز کردند و به شکل ­اول برگرداندند. برای ساعت 9:30 به سمت آبشار نیاسر حرکت کردند. وقتی به آتشکده چارتاقی رسیدند، بهناگاه باد شدیدی وزیدن گرفت و بارش باران مهلت نداد تا در فضای باز بمانند. سوار اتوبوس شدند و در فضای بسته توضیحات شنیدند تا وضعیت جوی قدری بهتر شد و توانستند به کنار آبشار نیاسر بروند. هوای خنک مطبوعی بود. باد ملایمی میوزید.