>> بازدید از حسینیه ارشاد و کتابخانه آن-متوسطه1

بازدید از حسینیه ارشاد و کتابخانه

سه‌شنبه ۲۴ مرداد، دانش‌آموزان کارورز در مهد کودک -اردوی جهادی-، برای بازدید از حسینیه ارشاد و کتابخانه آن اعزام شدند. هدف از این برنامه، آشنایی بیشتر با کتاب‌های کودکان، قصه خوانی و تأثیر کتاب بر ذهن و فکر کودکان بود.