>> اردوی لالان-متوسطه1

 اردوی امتیازی لالان

از اابتدای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ قراری میان مسئولین و دانش‌آموزان در متوسطه دوره اول گذاشته ‌شد که اگر بچه‌ها در طول سال تحصیلی امتیازی از فعالیت‌های مختلف در مدرسه کسب کردند و جمع این امتیازها حداقل به ۵۰۰۰ برسد دو راه پیش رو دارند، می‌توانند در پایان سال یا از بازار جایزه خرید کنند و یا به اردوی یک شبانه روزی را در اردوگاه فدک –لالان-  بگذرانند. دست بر قضا حدود هفتاد نفر از بچه‌ها انتخاب دوم را برگزیدند.