>> روز زمین-متوسطه2

 

روز زمین

20 اسفند 96 جشن روز زمین بود. گروه محیط زیست متوسطه دوره اول ابتدا  فیلمی از خانم سوزان سیمَر« Sussane  Simard» با نام «درخت‌ها چه‌گونه با هم حرف می‌زنند؟» نمایش داده شد. در این فیلم خانم سیمر از داستان زندگی و تجربیاتش تعریف می‌کرد. او دکتری جنگل‌داری از دانشگاه کلمبیا دارد و از بیست‌وپنج سال پیش تاکنون به مطالعه درباره درخت‌ها پرداخته است. در این فیلم او تلاش می‌کرد تا نگرش بیننده را نسبت به جنگل تغییر دهد. جهان زیرزمین که درخت‌ها را به یک‌دیگر مرتبط می‌کند و به جنگل امکان می‌دهد.

پس از آن یک پویانمایی کوتاه درباره روز زمین برای دانش‌آموزان طبیعت دوست  نمایش داده شد با نام «عملیات نجات زمین» و سپس خانم‌های دانش‌آموز فاطمه نیکبخت و الهام خلج –پایه یازدهم- با کمک  دانش‌آموزان پایه‌های دیگر دو اصله نهال در حیاط مدرسه غرس کردند.