>> اردوی جهادی-متوسطه1

اردوی جهادی

متوسطه دوره اول روشنگر به فضل الهی در تابستان 97 هم اردوی جهادی داشت. هجده دانش‌آموز داوطلب با انگیزه و پر تلاش هر هفته کتاب‌های درسی را مطالعه می‌کردند تا در روزهای چهارشنبه ساعت هشت با آمادگی سوار اتوبوس شده و راهی دبستان شهید سلیمی جهرمی بشوند.