>> اردوهای زندگی خلاق-متوسطه1

اردوهای زندگی خلاق-متوسطه اول- تابستان 97

اولش ثبت‌نام بود. اسم این اردو کافی بود تا تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان به آن تمایل داشته باشند.  داوطلبین برای شرکت در اردوهای زندگی خلاق، دوشنبه‌های هر هفته از ساعت هشت صبح دور هم جمع می‌شدند و فعالیت خود را در گروه‌های شش نفره همراه با مربی با شور و شوق فراوان آغاز می کردند. هر هفته مهمانی داشتنند و باید میزبان مهمان‌های جدیدی می‌شدند. هفته اول خواهرها ، هفته دوم مادرها و همین‌طور به ترتیب عمه وخاله‌ها، دوستان، مادربزرگ‌ها و در پایان هفته ششم معلم‌ها میهمان دانش‌آموزان بودند.