>> بازار جوایز وافطار-متوسطه1

بازار جوایز وافطاری

آخرین روز امتحانات پایانی سال تحصیلی 97-96 بود. دانش‌آموزان متوسطه دوره اول برای افطار مهمان مدرسه بودند. قبل از افطار بازار جوایز آماده بود تا دانشآموزان امتیازهایی را که در یک‌سال تحصیلی بهدست آورده بودند،جمع بزنند و از بازار جایزه انتخاب کنند. گروهی با در دست داشتن 6000 امتیاز برگه‌های سبز اردوی امتیازی شب خوابی در اردوگاه را دریافت کرده بودند و کاملا از این بابت شادمان بودند. برخی هم بیش‌تر از 6000 امتیاز داشتند و هم برگه‌های سبز اردو و نارنجی خرید از بازا ر داشتند و با هیجان و خوشی آنچه را که دوست داشتند از بازار خرید میکردند.

در حیاط مدرسه گروههای بازی به راه بود و با وجود گرمای هوا و ضعف حاصل از روزه سرو صدای بچهها بالا بود. کم کم وقت اذان نزدیک میشد، صدای مناجات و اذان فضای مدرسه را پر کرده. تعدادی از بچه‌ها حیاط مدرسه را فرش کردند و برای اقامه نماز صف‌های نماز، خط شد. زیر آسمان خدا، در باد ملایمی که میوزید و حس خوب ایمان... نماز خواندن چه مزه‌ای داشت. بعد از نماز در تالار غذاخوری میزها چیده شده و آماده پذیرایی از دختران مومن روزهدار بود تا روزه بشکنند و به فرمان خدا افطار کنند.