>> بزرگ‌داشت حافظ-متوسطه2

بزرگ‌داشت  حافظ

مهر ۹۷ و شروع سال تحصیلی جدید، با تکاپو و هیجان آغازی دوباره برای اهالی پاتوق علم و فرهنگ روشنگر همراه بود. برای شروع، غنیمت دیده شد که اولین جلسه پاتوق که مقارن با روز حافظ است به بزرگ‌داشت لسان‌الغیب پرداخته باشیم.