>> کارگاه شیوه های پرورش استقلال و مسئولیت پذیری

کارگاه شیوه های پرورش استقلال و مسئولیت پذیری

خانم دکتر لیلا سلیقه دار  روز شنبه هشتم دی97 در شورای دبیران متوسطه دوم، دومین جلسه از کارگاه نقش و جایگاه مسئولیت‌پذیری در یادگیری و یاددهی را برگزار کرد.

مسئولیت آگاهانه چیست: توانایی مسئولیت‌پذیری، فرآیندی تدریجی است که بخشی از آن به قوانین مربوط است. معلمانی که مقیدند در موضوع تربیت دانش‌آموزان بر جزئیات دقت دارند و دانش‌آموزانی مسئولیت‌پذیر و مستقل تربیت می­کنند. آن‌ها با تفویض اختیار به دانش‌آموزان بر آنان تأثیر میگذارند. بدون دادن پاداش و جایزه کارشان را تأیید می‌کنند و بازخورد می‌گیرند. هرگز دانش‌آموزان را تحقیر و تنبیه نمی‌کنند. بر آن‌ها نظارت دارند ولی مکرر یادآوری نمی‌کنند.

یکی از روش‌های یادگیری دانش‌آموزان هم‌یار معلم‌ها هستند که یادگیری هم‌سالان را رقم می‌زنند. بچه‌ها از هم‌شاگردی‌های خود خیلی خوب یاد می‌گیرند و مسئولیت‌پذیر می‌شوند. هر کلاس جذاب و متنوع و پرسشگری، آگاهی و یادگیری بیشتری می­‌دهد و انگیزش را بالا می‌برد و به جایزه نیاز ندارد. کلاس درس را جذاب کنیم و از فنون تدریس متنوع استفاده کنیم و نوع ارزشیابی متفاوت داشته باشیم.

موانع مسئولیت‌پذیری عبارتند از: سرزنش، تهدید و امر و نهی، سخنرانی و موعظه، بهکار بردن القاب ناخوشایند و دنبال متهم گشتن،هشدار دادن، اظهارنظرهای تند و غلیظ، طعنه و کنایه و مقایسه کردنو این موانع ما را از هدف معلمی که تأثیرگذاری است، دور می‌کند.

 معلمی که با علاقه و اشتیاق و با تمام وجود و با برنامه و عشق و علاقه‌مندی تمام به کلاس می‌آید، یعنی تمام وجودش در کلاس درس است، اثر ماندگار و جاودانه دارد و دانش‌آموزان او را معلم جاودانه می‌دانند.