>> مقام دوم دبستان دوره دوم در مسابقات والی‌بال

مقام دوم دبستان دوره دوم در مسابقات والی‌بال

در مسابقات والیبالِ منطقه دو آموزش وپرورش شهر تهران، دانشآموزان دبستان دوره دوم روشنگر توانستند به مقام دوم نایل آیند.

این موفقیت به دختران عزیزمان مبارک باشد که با بازی اخلاق‌ مدارانه و در رقابتی تنگا‌تنگ با شش بازی که در پنج نوبت برده بودند با یک باخت، مقام دوم را کسب کردند.

پایه

نام و نام خانوادگی

ششم

مریم صالحیان، نازنین صدرفر،

 زهرا زارع‌ منش و ریحانه ونکی

پنجم

ساجده مشایخی، ریحانه شاکری

زینب یارمحمدی و زهرا صباغی