>> روز فن آوری فضایی-متوسطه2

گرامی‌داشت روز فن آوری فضایی در سینما پاتوق

روز فناوری فضایی فرصتی به اهالی بخش پژوهش متوسطه دو روشنگر داد تا به فضا و چالش‌های پیش روی بشر در دستیابی به جهان پیرامون بشر بپردازد.

 آیا  ممکن است که انسان‌های معمولی برای گذراندن تعطیلات خود به فضا سفر کنند؟