متوسطه (دوره دوم) 

گروه های آموزشی

در متوسطه دوره دوم روشنگر، نقش فعال معلم در توسعه حرفه ای از طریق تعامل پیوسته با همکاران در راستای تقویت سه عنصر دانش، مهارت و نگرش در آموزش مورد تأکید بسیار است و این امر به صورت تشکیل گروه های آموزشی متشکل از دبیران درسی پایه ها و نیز کارشناسان خبره در هر رشته درسی با محوریت مشارکت، گفتگو، تعامل و بازاندیشی با برگزاری جلسات منظم هفتگی و اختصاص ساعت به آن سازماندهی می شود. بخشی از کار گروه های آموزشی، در راستای بهبود اثربخشی فرایند تدریس به شرح زير است:

* به اشتراک گذاری ایده ها و تجارب شخصی

* تحلیل و بهسازی الگوها و روش تدریس

* مشاهده کلاس همکاران و ارائه بازخورد از فعالیت های آموزشی کلاس به یکدیگر

* بررسی طرح درس ها

* تعیین کتب کمک آموزشي

* بررسی سوالات میان ترم و پایان ترم هرپایه

* بررسي نتایج آزمون های هماهنگ و برنامه ریزی برای رفع  نقاط ضعف دانش آموزان

* یافتن راهکارهایی برای افزایش دانش و مهارت گروه به منظور ارائه موثرتر محتوای آموزشی 

علوم انسانی، تعلیمات دینی، عربی، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و تربیت بدنی از جمله گروه های آموزشی در متوسطه دو هستند که گاه این جلسات بر حسب نیاز با متوسطه یک به صورت مشترک برگزار می شود.

خواندن 196 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 13 اسفند 1399 11:02