مرکز قرآنی

 

مرکز قرآنی مجتمع فرهنگی روشنگر : 


ثبت نام در این مرکز برای عموم آزاد است و ورود متقاضیان خارج از مجموعه، از خیابان ایوانک می باشد.
مساحت مرکز در حدود 200 متر مربع و دارای ۵ کلاس می باشد که با دو موسسه قرانی همکاری دارد :

۱) موسسه قران پژوهان با مسئولیت خانم غفوری.
۲) موسسه مترجمی زبان قرآن با مسئولیت خانم سراج.

 

 

مؤســســه فرهنگي هنري قرآن پژوهان از مراكز فعال در راســتاي توســعه و ترويج فعاليتهاي قرآني اسـت كه فعاليتهاي متمركز قرآني خويش را با تأسـيس اولين مدرسـه قرآني پسـرانه در ســـطح شـــهر تهران با ويژگي حفظ يكســـاله كل قرآن كريم به همراه ترجمه و فراگيري نكات تفسيري در سال 137 آغاز كرد. اين مؤســســه با تأســيس و راهاندازي بيش از 10 شــعبه و عضــويت 45000 نفر علاقمندان به فعاليتهاي قرآني در اين مركز تاكنون توانســته اســت با تربيت نزديك به 200 مربي حفظ قرآن كريم و بيش از 750 حافظ كل قرآن كريم را در دورههاي فشــرده و ترجمه و تفســير و حفظ كل اين كتاب آسماني به جامعه قرآني تقديم كند.

اهم فعاليتهاي مؤسسه فرهنگي قرآن پژوهان:

 1. تأسيس مدرسه قرآني پسرانه (حفظ يكساله)
 2. تأسيس مدرسه قرآني دخترانه (حفظ يكساله)
 3. برگزاري اولين دوره تربيت مربي حفظ قرآن كريم خواهران و برادران
 4. اعزام مربي جهت آموزش حفظ در مدارس و...
 5. .برگزاري دوره هاي غيرحضوري حفظ قرآن
 6. برگزاري دوره هاي فشرده و نيمهفشرده عادي و تثبيت با بهرهمندي از اساتيد مجرب حفظ قرآن
 7. برگزاري دورههاي تكميلي (آمادگي كارشناسي ارشد) ويژه حافظان كل قرآن كريم

دورههاي برگزاري مركز قرآني روشنگر

 1. برگزاري دورههاي حفظ پارهوقت ويژه بزرگسالان همراه با ترجمه
 2. برگزاري دورههاي حفظ جزء 30 خردسالان (زير مقطع دبستان) همراه با بازي و قصههاي قرآني
 3. برگزاري دورههاي حفظ جزء 30 و 29) مقطع دبستان) همراه با ترجمه
 4. برگزاري دورههاي حفظ ســورهي مباركه يس، ســوره مباركه الرحمن و ســوره مباركه واقعه ويژه مقطع دبستان و نوجوانان
 5. برگزاري كلاس تثبيت ويژه حافظان كل
 6. برگزاري دورههاي تجويد روخواني و روانخواني قرآن كريم
 7. مفاهيم قرآن ـ آموزش ترجمه قرآن و نكات تفسيري در پنچ ترم (آقاي بهرامپور)
 8. طرح ضــحي (دريچهاي به كلام وحي) مؤلف: خانم اعظم ســلطانيه در 5 جلد عربي مقدماتي تا پيشرفته
 9. آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن كريم مؤلف: سيدهادي محدث، حميد صفار هرندي و ابوالفضل علامي در 3 جلد
 10. واژهنامه قرآني با ق جزء 30 و جزء 29
 11. آموزش عربي آقاي محمدي مقدماتي و پيشرفته صرف و نحو
 12. مترجمي زبان قرآن آقاي حسيني مقدماتي ـ متوسطه ـ عالي

 

گالری تصاویر

>