ماموریت ما

متوسطه دوره دوم روشنگر در راستای رشد و تعالی فردی و اجتماعی دختران این سرزمین، با ایجاد موقعیت­های تربیتی پویا، مبتنی بر یادگیری مشارکتی بر آن است تا به سهم خود منشأ ایجاد تحولات در جامعه امروزی ایران اسلامی باشد لذا برآن است تا با فراهم آوردن اجتماعی متعهد از معلمان و دانش ­آموزان و ارائه ­ی دروس پایه و تکمیلی و فعالیت­های فرهنگی- اجتماعی و طرح چالش­های جامعه امروز، به ارتقاء سطح علمی و معرفتی نسل جوان و توسعه توانمندی­ های فردی نظیر تفکر خلاق و سنجش­ گر و توانایی برقراری ارتباط مؤثر آنان با خالق جهان هستی، خود، دیگران و مخلوقات الهی بپردازد و با نظر به نقش برجسته ­ی ارتباطات، تحلیل و تفکر در جامعه امروز، توجه ویژه به دانش تحلیلی، رسانه، زبان، پرورش خلاقیت­ های فردی و جمعی و تعامل مؤثر با علم و فن­آوری را فراروی برنامه­ های خود قرار دهد.

مشاهده
ماموریت ما

تصاویر منتخب

دسترسی سریع متوسطه دوره دوم

>