چشم انداز

هدف از تاسیس مدرسه روشنگر تربیت دخترانی متعهد و متخصص است به گونه ای که دختران مومن و مقید به ارزش های مذهبی جایگاه شایسته علمی را در جامعه تصدی کنند. چشم انداز متوسطه اول تربیت دخترانی است که از سلامت و شادابی برخوردار هستند، ارزش های خانه را در بیرون از خانه حفظ می کنند و به قصد یادگیری درس می خوانند و به رشد مهارت های فردی و اجتماعی خود توجه دارند.

مشاهده
چشم انداز

تصاویر منتخب

دسترسی سریع متوسطه دوره اول

>