ماموریت ما

چشم انداز و ماموریت: کودکی ساحتی از زیستن است، نه دوره‌ای از زندگی. نحوه‌ای که می‌تواند با تجربه و بازی به ناب‌ترین و انسانی‌ترین نوع زیستن دسترسی بدهد.  کودک در سال های اولیه زندگی مانند ماشین یادگیری ، روزانه در تکاپو و تجربه‌‍ورزی برای دستیابی به حرکات، واژگان و معنابخشی‌های جدید است.

مشاهده
ماموریت ما

تصاویر منتخب

دسترسی سریع پيش دبستان

>