جدول ناهار ماه جاری


 

بسمه تعالی

 

هزینه روزانه:

پیش دبستان و دبستان دوره اول: هفتاد و دو هزار و پانصد تومان

دبستان دوره دوم: هشتاد و سه هزار و پانصد تومان

متوسطه دوره اول و دوم: نود و پنج هزار تومان

همکاران: نود و پنج هزار تومان

 

 

 

 

 

>