پیش ثبت نام


 

متوسطه دوره اول، از دانش آموزان متقاضی ورود به پایه هفتم، بصورت غیر حضوری، پیش ثبت نام میکند. (لینک پیش ثبت نام)

تاریخ پیش ثبت نام: ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۲/۱/۳۱

تاریخ برگزاری آزمون ورودی (برای واجدین شرایط، بصورت حضوری): ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲(برگزار شد)

متوسطه دوره دوم، از دانش آموزان متقاضی ورود به پایه دهم، یازدهم و دوازدهم در سه گرایش ریاضی، تجربی و انسانی پیش ثبت نام می کند.

تاریخ پیش ثبت نام پایه دهم: ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۲/۲/۴ (لینک پیش ثبت نام)

تاریخ برگزاری آزمون ورودی پایه دهم (بصورت حضوری): ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲  (برگزار شد)

 

تاریخ پیش ثبت نام پایه یازدهم و دوازدهم: ۱۴۰۲/۳/۱ تا ۱۴۰۲/۳/۱۸ (اطلاعات بیشتر)

تاریخ برگزاری آزمون ورودی پایه یازدهم و دوازدهم (بصورت حضوری): ۲۷ خرداد ۱۴۰۲

>