برنامه های فرهنگی-اعتقادی


 

این فعالیتها به صورت نظام مند برای پوشش اهداف تربیتی مدرسه در ساحت های مختلف وجودی انسان طراحی می شوند و در این راستا رشد و توسعه هماهنگ دختران مان را در ابعاد مختلف زندگی و مهارت های فردی و اجتماعی دنبال می کنیم. بسترهایی که به دنبال پیگیری این اهداف در آنها هستیم، عبارتند از:

  • کانال رواق روشن: فضایی جذاب و متنوع که برنامه های فرهنگی مدرسه با هشتگ های مشخص در آن جریان دارد.
  • گروه پاتوق رواق روشن: فضای تعاملی میان اولیای مدرسه و دانش آموزان در برنامه های فرهنگی
  • پاتوق کتاب: فضای مجازی با موضوع کتاب و کتابخوانی و مباحثه درباره کتاب
  • روزنه ای به باطن دین: ساعتی فوق برنامه در هفته با هدف غنابخشی به معرفت دینی با دعوت از اساتید مجرب
  • نشست های فرهنگی: نشست های تعاملی با موضوعات مختلف روز یا مناسبت ها که تقریباً به صورت ماهانه با دعوت از اساتید برجسته کشور برگزار می شود.
  • برنامه های مناسبتی: فضای کاری مشترک اولیای مدرسه و دانش آموزان در بزرگداشت مناسبت های ملی و مذهبی 
  • خدمات مشاوره: ارائه ی خدمات تخصصی مشاورهای برای دانش آموزان
  • انجمن خیریه دانش آموزی: فعالیتی جمعی برای ترویج همدلی و همراهی با نیازمندان جامعه مان
  • شورای دانش آموزی: فضایی برای توسعه رشد فردی و جمعی و تصمیم سازی برای بهبود محیط تحصیلی
  • اردوهای تفریحی و مسابقات: فضایی با نشاط برای ایجاد نشاط، سرزندگی و بازسازی ذهنی و نیز توسعه مهارتهای فردی و اجتماعی

>