هدف از تاسیس مدرسه روشنگر تربیت دخترانی متعهد و متخصص است به گونه ای که دختران مومن و مقید به ارزش های مذهبی جایگاه شایسته علمی را در جامعه تصدی کنند. چشم انداز متوسطه اول تربیت دخترانی است که از سلامت و شادابی برخوردار هستند، ارزش های خانه را در بیرون از خانه حفظ می کنند و به قصد یادگیری درس می خوانند و به رشد مهارت های فردی و اجتماعی خود توجه دارند.

توجه به گروه سنی و نیازهای نوجوان در برنامه ریزی، طراحی ساختار مدرسه به گونه ای که رفتار سلامت در بستر آن شکل بگیرد، ایجاد بستری برای نهادینه کردن ارزش ها بدون تعارض، توجه به فعالیت های فوق برنامه و اردوها، مشارکت دانش آموزان در برنامه های مدرسه، ارتباط صمیمی کادر آموزشی و اجرایی با دانش آموزان، ایجاد فرصت هایی برای انتخابگری دانش آموزان در فعالیت های مدرسه و توجه به شکل گیری هویت در دوره نوجوانی از دیگر زمینه هایی است که در دستور کار مدرسه قرار دارد.

>